STATUT

DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

(zatwierdzony na Walnym Zebraniu DOZP w dniu 10 czerwca 2005)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

(Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, teren działania)

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę DOLNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI w skrócie DOZP i używa pieczęci z tą nazwą .

Stowarzyszenie, o którym mowa w ust. 1 działa na podstawie prawa i niniejszego statutu.

Terenem działania DOZP jest obszar Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 2

Siedzibą władz DOZP jest miasto Wrocław.

 

§ 3

DOZP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną

 

§ 4

DOZP może posiadać własne symbole i odznaki organizacyjne.

 

§ 5

DOZP opiera swoją działalność na:

1. pracy ogółu członków zrzeszonych w nim stowarzyszeń i instytucji;

2. pracy Zarządu DOZP.

 

§ 6

DOZP może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji zainteresowanych rozwojem sportu pływackiego.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7

 „Celem DOZP jest:

  1. Ochrona i promocja zdrowia
  2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

3.1. Popieranie i propagowanie sportu pływackiego;

 3.2.  Podnoszenie poziomu sportu pływackiego w zakresie pływania, piłki wodnej,    skoków do wody, pływania synchronicznego, pływania długodystansowego;

 3.3. Upowszechniania umiejętności pływania i bezpieczeństwa na wodach, w szczególności nauczania i doskonalenia pływania wśród dzieci i młodzieży oraz pływania rekreacyjnego i zdrowotnego wśród dorosłych;

 3.4. Reprezentowanie dolnośląskiego sportu pływackiego w kraju i za granicą.”

 

§ 8

Dla realizacji celu określonego w  § 7 DOZP stosuje następujące środki działania:

1.    zrzesza organizacje i instytucje mające na celu popularyzację, upowszechnienie i podnoszenie poziomu sportu pływackiego;

2.    programuje, finansuje w miarę otrzymanych i wypracowanych środków wspomaga finansowo proces szkolenia prowadzonego przez członków DOZP;

3.    kontroluje realizację przyjętych procesów szkoleniowych;

4.    sprawuje opiekę i nadzór nad członkami DOZP;

5.    organizuje lub zleca organizację zawodów pływackich w ramach Okręgu lub na zlecenie PZP; 

6.    ustala system zawodów na szczeblu Okręgu;

7.    opracowuje i realizuje kalendarz imprez w Okręgu oraz preliminarz;

8.    prowadzi działalność szkoleniową i organizując szkolenie zawodników, sędziów i działaczy oraz instruktorów i trenerów – zgodnie z uprawnieniami;

9.    nadaje klasy sportowe;

10.  prowadzi ewidencję zawodników, kadry szkoleniowej, sędziów i działaczy;

11.  prowadzi ewidencję urządzeń i obiektów przeznaczonych dla potrzeb sportu pływackiego oraz opiniuje przedsięwzięcia w zakresie budowy i eksploatacji obiektów pływackich, produkcji sprzętu pływackiego;

12.  rozstrzyga spory powstałe w obrębie DOZP;

13.  stosuje nagrody, wyróżnienia i kary;

14.  uczestniczy w konferencjach i zjazdach dotyczących sportu pływackiego;

15.  podejmuje inne środki dla realizacji zadań statutowych, w tym również działalność gospodarczą.

§ 9

Realizując działania statutowe DOZP

1.    Współdziała z właściwymi urzędami państwowymi RP oraz placówkami naukowymi i oświatowymi.

2.    Współdziała z innymi organizacjami zainteresowanymi upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE DOZP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10

Członkowie DOZP dzielą się na:

1. zwyczajnych;

2. pośrednich;

3. wspierających.

 

§ 11

1.    Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe (sekcje pływackie) posiadające osobowość prawną oraz sportowe spółki akcyjne (SSA) istniejące na terenie działania DOZP.

2.    W poczet członków DOZP przyjmuje Zarząd DOZP na podstawie pisemnego wniosku Klubu sportowego lub SSA.

 

 

§ 12

1.    Członkami pośrednimi mogą być organizacje zajmujące się sportem pływackim i zrzeszające osoby fizyczne np. Kolegium Sędziów, Koło sympatyków i kibiców pływania, Klub Weteranów pływania, Stowarzyszenie trenerów i instruktorów pływania itp.

2.    Przyjęcie w poczet członków pośrednich następuje uchwałą Zarządu DOZP na podstawie zgłoszenia pisemnego.

.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością statutową DOZP, która deklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz DOZP i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd DOZP.

§ 14

Członkowie zwyczajni pośredni mają prawo do:

1. uczestnictwa przez swoich przedstawicieli w Walnych zebraniach;

2. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz;

3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz DOZP oraz oceny ich działania;

4. korzystania z innych przywilejów wynikających ze statutu DOZP.

 

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo do uczestnictwa w działalności statutowej DOZP i brania udziału w zebraniach władz DOZP na prawach zaproszonych gości z głosem doradczym.

 

§16

Członkowie zwyczajni i pośredni obowiązani są do:

1.    czynnego udziału w działalności statutowej DOZP;

2.    ścisłego przestrzegania postanowień statutu DOZP oraz regulaminów wydanych na jego podstawie;

3.    podporządkowania się uchwałom i postanowieniom władz DOZP;

4.    czuwania nad przestrzeganiem zasad współzawodnictwa sportowego oraz zachowaniem należytego poziomu moralnego zawodników, działaczy, sędziów, trenerów i instruktorów;

5.    regularnego opłacania składek członkowskich.

Członkom DOZP zabrania się:

  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem DOZP w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
  2. Przekazywania majątku DOZP na rzecz członków DOZP, członków organów lub pracowników DOZP oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków DOZP, członków organów lub pracowników DOZP oraz  ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu DOZP
  4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie DOZP, członkowie organów DOZP lub pracownicy DOZP oraz ich osoby bliskie

 

§ 17

Członkostwo ustaje na skutek:

1. wystąpienia członka z DOZP zgłoszonego na piśmie;

2. skreślenia z listy członków DOZP;

3. rozwiązania organizacji będącej członkiem DOZP;

4. rozwiązania DOZP.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE DOZP

 

§ 18

1. Władzami DOZP są:

a.    Walne zebranie delegatów;

b.    Zarząd;

c.    Komisja Rewizyjna;

2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego zebrania.

 

§ 19

1.    Uchwały władz DOZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu tych organów.

2.    Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej uchwały władz DOZP zapadają w głosowaniu jawnym.

WALNE ZEBRANIE

 

§ 20

Walne Zebranie jest najważniejszą władzą DOZP

 

§ 21

1. W Walnym Zebraniu uczestniczą:

a.    delegaci wszystkich członków zwyczajnych i pośrednich w liczbie określonej przez regulamin Walnego zebrania z głosem stanowiącym;

b.    członkowie władz DOZP z głosem doradczym;

c.    osoby zaproszone z głosem doradczym.

2. Każdy delegat ma jeden mandat (głos)

3. Zasady i tryb wyboru delegatów określają samodzielnie członkowie DOZP.

 

§ 22

1.    Walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2.    Zarząd powiadamia pisemnie każdego członka DOZP z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu, porządku zebrania.

3.    Na wniosek organu założycielskiego, PZP lub Komisji Rewizyjnej DOZP 2/3 delegatów lub z własnej inicjatywy Zarząd DOZP zwołuje Nadzwyczajne Walne zebranie.

4.    Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego zebrania winno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania i odbyć się w terminie 4 tygodni od daty złożenia wniosku.

 

§ 23

Do wyłącznej kompetencji Walnego zebrania należy:

1.    uchwalanie kierunków i programu działania DOZP;

2.    ocena działalności Zarządu DOZP;

3.    rozpatrywanie bilansów rocznych i zatwierdzanie budżetu;

4.    wybór Prezesa, Zarządu DOZP, Komisji Rewizyjnej DOZP;

5.    rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;

6.    zatwierdzanie wysokości składek członkowskich;

7.    dokonywanie zmian statutu DOZP;       

8.    odwoływanie członków Zarządu DOZP i Komisji Rewizyjnej oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających lecz nie więcej niż 50% składu pierwotnego;

9.    podejmowaniu uchwały  o skróceniu kadencji;

10.  Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, nie objętych kompetencją innych władz stowarzyszenia

§ 24

Uchwały Walnego zebrania zobowiązujące członka DOZP do wykonania określonych zadań, wymagają zgody jego delegatów.

 

ZARZĄD

§ 25

1. Zarząd DOZP jest wybierany przez Walne zebrania i składa się z 9 – 15 osób.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a.    kierowanie bieżącymi sprawami DOZP,

b.    zarządzanie majątkiem DOZP – uprawnienia w tym zakresie wykonuje Zarząd przez dwóch uprawnionych członków, których podpisy mają moc obowiązującą,

c.    sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów,

d.    zwoływanie Walnych zebrań,

e.    opiniowanie przyjęć i zwolnień pracowników etatowych DZOP,

f.     rozpatrywanie spraw spornych powstałych między członkami DOZP,

g.    zatwierdzanie przyjęcia darowizn,

h.    realizacja zadań programowych i uchwał Walnego zebrania,

i.      opiniowanie i zatwierdzanie nagród i premii dla działaczy i pracowników DOZP,

j.      powoływanie stałych i doraźnych komisji do prowadzenia działalności statutowej, oraz określenie ich zakresu działania.

3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwarta.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział przedstawiciele Klubów z głosem doradczym.

 

§ 26

1.    Do prowadzenia bieżących spraw Zarząd powołuje Prezydium w składzie 5 osób w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów oraz sekretarza. Piątym członkiem Prezydium  jest jeden z przedstawicieli członków pośrednich określonych w § 12 niniejszego statutu, wyłonionym w trakcie Walnego Zebrania członków DOZP”

2.    W posiedzeniach Prezydium mają prawo brać udział pozostali członkowie Zarządu.

 

§ 27

1.    Dla sprawnego prowadzenia spraw statutowych, Zarząd DOZP może powołać biuro DOZP.

2.    Pracownikami biura DOZP mogą być członkowie Zarządu lub inne osoby.

3.    Pracą biura DOZP reguluje regulamin pracy, zatwierdzony przez Zarząd DOZP.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

1.    Wyboru komisji Rewizyjnej dokonuje Walne zebranie spośród delegatów nie będących członkami Zarządu.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, które wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.    Przeprowadzenie okresowych kontroli statutowej i finansowej oraz działalności gospodarczej DOZP.

2.    W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy i sposób ich usunięcia.

3.    Posiada wyłączne prawo do zgłaszania na Walnym zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4.    Posiada prawo wnioskowania do władz rejestrujących lub PZP o zawieszenie działalności DOZP.

PREZES DOZP

§ 30

Prezes DOZP jest wybierany przez Walne zebranie w oddzielnym głosowaniu na czas trwania kadencji.

§ 31

Do kompetencji Prezesa DOZP należy:

1.    Kierowanie pracami Zarządu i Prezydium DOZP.

2.    Nadzorowanie bieżącej pracy biura Zarządu DOZP.

3.    Reprezentowanie DOZP na zewnątrz.

4.    Bieżący nadzór nad działalnością statutową, finansową i gospodarczą.

5.    Przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych DOZP.

6.    Inicjatywa i nadzór działalności gospodarczej DOZP.

 

§ 32

W razie nieobecności Prezesa jego kompetencje przejmuje Wiceprezes lub inny członek Zarządu DOZP, upoważniony pisemnie przez Prezesa za zgodą Zarządu DOZP.

 

§ 33

Prezes DOZP jest odpowiedzialny przed Zarządem, Walnym zebraniem Organem założycielskim za stan działalności DOZP.

 

§ 34

Ustępujący prezes kończącej się kadencji posiada prawo do jednej reelekcji.

 

 

ROZDZIAŁ V

NAGRODY I KARY

 

§ 35

1.    Za aktywną działalność w zakresie realizacji statutowych zadań DOZP oraz wybitne osiągnięcia sportowe przyznane są następujące nagrody:

a/ pochwały,

b/ dyplomy i odznaki honorowe,

c/ nagrody rzeczowe i pieniężne.

2.    Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa Zarząd DOZP.

 

 

§ 36

1.      Zarząd DOZP ma prawo nakładania kar porządkowych w przypadku nieprzestrzegania statutu i regulaminów imprez zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Tryb postępowania jak i rodzaj kar, ich wielkość określają przepisy PZP i Regulaminy Uchwalone przez Zarząd DOZP.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK DOZP

§ 37

1.    Majątek DOZP stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.    Na fundusze składają się:

a.    składki członkowskie,

b.    dobrowolne wpływy członków stowarzyszeni,

c.    dotacje,

d.    darowizny,

e.    inne wpływy z działalności statutowej.

 

§ 38

 Do reprezentowania DOZP  w sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 39

Za działalność gospodarczą DOZP uważane są:

Wszelkie przedsięwzięcia prowadzone do powiększenia dochodów DOZP drogą inicjatyw gospodarczych Zarządu DOZP.

 

§ 40

Za zyski z działalności gospodarczej nie mogą być uważane:

Środki pochodzące ze składek i wpłat członków stowarzyszenia, dotacje budżetowe, darowizny na określone cele, opłaty startowe.

 

§ 41

Działalność gospodarcza podlega odrębnym uregulowaniom prawnym.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 42

Zmiana statutu i likwidacja DOZP może nastąpić na skutek uchwały Walnego zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów.

§ 43

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi DOZP

 

§ 44

W razie podjęcia uchwały o likwidacji DOZP dotychczasowy Zarząd wybiera 3-osobową komisję likwidacyjną, która określi sposób likwidacji oraz cel na jaki zostanie przeznaczony majątek DOZP z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących. Uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny

Statut sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

SEKRETARZE WALNEGO ZEBRANIA:

MACIEJ NAWROCKI                                   WOJCIECH OSTROWSKI

 

Wrocław, 10 czerwca 2005