Protokół z Posiedzenia Zarządu DOZP 20.10.2023

Protokół z posiedzenia Zarządu DOZP
Miejsce; salka konferencyjna na pływalni przy ul.Racławickiej we Wrocławiu Termin posiedzenia: g.16 piątek 20.10.2023

Uczestnicy:

 • Na zebranie stawiło się 8 z 10 członków Zarządu : Bauer Kazimierz, Bogulski Bartłomiej, Dubiel Zbigniew, Frank Kamil, Frąszczak Wiktoria, , Szwedzki Dawid, Wasilewski Witold, Widanka Maciej.
  Nieobecni: Kłosiński Paweł, Skiba Tomasz
 • obecni członkowie Komisji Rewizyjnej: Edyta Bejster, Zbigniew Pawlikowski. Nieobecny : Szymon Kujat
 • goście zaproszeni: Beata Pożarowszczyk-KuczkoPorządek zebrania:
 1. Podsumowanie sezonu letniego
  Pływanie artystyczne – dorobek sportowy w 2023 roku referowała członek Zarządu DOZP Wiktoria Frąszczak. Dyscyplina ta zajęła w punktacjii SSM 1-sze miejsce w kraju i odniosła wiele sukcesów w zawodach krajowych i zagranicznych. Szczegóły przedstawiono w zał. nr 1. Zwróciła też uwagę na fakt, że działalność Komitetu Technicznego PA przy PZP praktycznie zamarła po rezygnacji p.P.Chrzana z funkcji jego przewodniczącego
  Pływanie – dorobek dyscypliny przedstawił sekretarz DOZP Dawid Szwedzki. Dyscyplina ta zajęła w punktacjii SSM ponownie 6-te miejsce. Podkreślił sukcesy w postaci uzyskania kwalifikacji na IO przez D.Sztanderę oraz K.Powroźnika i O.Jabłońskiej. Szczegóły przedstawiono w zał. nr 2 .
  W głosowaniu jawnym obecni członkowie Zarządu jednomyślnie zatwierdzili przedłożone informacje
 2. Projekt nagród rzeczowych i finansowych za sezon letni 2023 oraz w Zimowych MDŚ 17-19.11.br referował prezes Po dyskusji wprowadzono zmiany w puli nagród finansowych. Kol Dawid Szwedzki, naczelnik ZMDŚ 2023, zwrócił uwagę na publikację regulaminów na stronie internetowej livetiming.pl aby umieszczać tam regulaminy zawodów rangi ZMDŚ gdy te będą gotowe w 100% (po konsultacji z całym zarządem). Uzasadnienie: W przypadku zbyt wczesnego umieszczania regulaminu na stronie internetowej livetiming.pl gdy nie ma jeszcze ostatecznej wersji, istnieje możliwość pojawienia się sporych poprawek, które spowodują koniecznośc zmiany regulaminu w systemie SEL. Wiąże się to z anulowaniem zgłoszeń dokonanych na podstawie “starego” komunikatu (co nie każdy klub musi zauważyć) I koniecznością ponownego zgłaszania zawodników na zawody. Ponadto istnieje możliwość, że podczas samych zawodów część osób będzie powoływać się na “stary” regulamin, przez co będą pojawiać się niepotrzebne problemy i nieporozumienia.W głosowaniu jawnym obecni członkowie jednomyślnie zatwierdzili pulę nagród w Zim MDŚ oraz nagród za sezon 22/23,które po zmianach przedstawia zał nr 3.

1

 1. Zarząd wysłuchał i przyjął do aprobującej wiadomości informację naczelniczki zawodów kol.Beaty Pożarowszczyk-Kuczko nt programu i przygotowań kolejnego sezonu Swim Manii 2023/24. Prezes zwrócił na uwagę na staranne przygotowanie wniosków o do dotację zawodów z UMWD i UM Wrocław
 2. Przyjęcie Regulaminu Kolegium Sędziowskiego przy DOZP KS DOZP.W tej sprawie głos zabrał kol.prezes. Poinformował zebranych, że od 2 września br. obowiązują dwa nowe regulaminy Kolegium Sędziowskiego przy PZPtj.: Regulamin kolegium sędziow PZP oraz Regulamin sędziow pływania. Regulaminy dają większą kontrolę Zarządom OZP nad sprawami związanymi z organizacją kursów, procesem wydawania legitymacji. Regulamin Kolegium Sędziów PZP rozdział IV.Kolegia Sędziów Okręgowych Związków Pływackich §26 mówi, że „Przy okręgowych związkach pływackich będących członkami zwyczajnymi PZP mogą funkcjonować Kolegia Sędziów OZP”. Prezes kol.Dubiel odnosząc do nowego Regulaminu Kolegium Sędziów PZP przedstawił pod głosowanie następujące wnioski:

wniosek nr 1 – zawiesić bezterminowo prace na Regulaminem KS przy DOZP które rozpoczęto na początku 2023 roku

wniosek nr 2 – od dnia 20.10.2023 w przypadkach sporów pomiędzy sędzią lub sędziami świadczących swoje usługi na zawodach, szkoleniach odbywających się na Dolnym Śląsku wszelkie rozstrzygnięcia Zarząd DOZP lub upoważnione przez niego osoby, będą wywodzić na podstawie nowych regulaminów kolegium sędziow PZP oraz sędziow pływania PZP

wniosek nr 3 – prezes kol.Dubiel przedstawił do zatwierdzenia program kursu sędziowskiego organizowanego przez Zakład Pływania AWF we Wrocławiu.
W kursie biorą udział studenci AWF. Orgnizatorem kursu jest Dział Promocjii uczelni oraz dr Magdalena Chrobot. Kurs prowadzi dr Marek Grzywacz, sędzia międzynarodowy. Składa się on z 2 sesjii zdalnych tzw”on-line” 21 i 22.10.2023 oraz egzaminów praktycznego i końcowego przewidzianego na 05.11.2023 na uczelni

Uzasadnienie

Regulamin Sędziów Pływania PZP rozdział III. Warunki uzyskania klas sędziowskich §12 mówi:
1. Kursy dokształcające i egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia sędziego związkowego organizuje Polski Związek Pływacki.

2. Zarząd Związku, na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów PZP, określa termin i miejsce przeprowadzenia kursu i/lub egzaminu, koszt uczestnictwa, prowadzących szkolenie oraz członków komisji egzaminacyjnej i ich wynagrodzenie

Tak jak to napisano we wniosku nr 2 poprzez analogię zapisy 1. I 2. dają takie uprawnienia Zarządowi DOZP

Obecni członkowie jednomyślnie zatwierdzili w głosowaniu jawnym ww trzy wnioski.

2

 1. Informacja Komisji Rewizyjnej o przebiegu kursu sędziowskiego w Głogowie wraz z uwagami – patrz zał nr 4
 2. Sprawy różne:
 • □  Informacja nt budżetu wg stanu na dzień 30.09., referuje prezes przełożone na następne posiedzenie Zarządu
 • □  dyskusja i podjęcie uchwał nt wysokości składki członkowskiej na rzecz DOZP w 2024 roku, opłaty startowej w zawodach okręgowych w 2024 roku, przełożone na następne posiedzenie Zarządu
 • □  skreślenia klubów, które nie opłaciły S.C. na rzecz DOZP w 2023 roku tj. Moana Smolec, KP Posejdon Ząbkowice Śl. przełożone na następne posiedzenie Zarządu
 • □  przyjęcie w poczet członków DOZP nowych klubów, MKS Karkonosze JG i Power Swim W-w przełożone na następne posiedzenie Zarządu
 • Zał nr 1 pływanie artystyczne dorobek w 2023
 • Zał nr 2 pływanie dorobek w 2023
 • Załnr3 nagr rzecz i NF sez2023 i ZimMDŚ
 • Zał nr 4 Informacja Komisji Rewizyjnej o przebiegu kursu sędziowskiego wGłogowie wraz z uwagami

  Ze względu na wrażliwe dane osobowe zał nr 4 zostaje udostępniony do wyłącznej wiadomości członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej DOZP. Nie będzie on przekazany do wiadomości klubom i nie będzie opublikowany na stronie www.dozp.eu

  Za Zarząd – Zb.Dubiel

Zał nr 3 nagr rzecz i NF sez 2023 i ZimMDŚ
Zał nr 1 pływanie artystyczne 2023
Zał nr 2 pływanie 2023

0 komentarzy

Odpowiedz

Chcesz wziąć udział w dyskusji?
Śmiało, napisz coś!

Dodaj komentarz